การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

|

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายการป้องกันการทุจริต และการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม วินัยและการรักษาวินัย รวมทั้งความรู้เกี่วกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของ อบต.ท่าวังพร้าว ข้อ3.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ในองค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ณ ห้องประชุมข่วงจันทร์ รีสอร์ต ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 17,910 บาท