วิดีโอเผยแพร่เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

|

        ผลการดำเนินการเพื่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแบบ R4 แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ 1 ภารกิจด้านการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ว 78)

แนวทางปฏิบัติในทํา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Termsof Reference : TOR) ว159 ลง 20มี.ค.66