การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทุ่งหลุก ประจำปี พ.ศ. 2565

|