การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ตามคำสังอบต.ท่าวังพร้าว ที่ 220/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และ คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ” จังหวัดสะอาด” ตามคำสัง ที่ 219/2565 ณ ห้องประชุมอบต.ท่าวังพร้าว เพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายของทางรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 คน

การประชุมดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า จะมีการรณรงค์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก วิธีการฝังและการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนจากขยะเปียกในครัวเรือน โดยกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 4-7 โดยคณะทำงานมีมติให้อบต.ท่าวังพร้าว ดำเนินการจัดทำโครงการและบริหารงบประมาณจำนวน 20,000.- บาท สำหรับใช้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566