การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

|

       เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2565  นาธนวัฒน์   สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่