การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดและโรคชิคุนกุนย่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

อบต.ท่าวังพร้าวได้เตรียมความในการจัดซื้อน้ำยาพ่นป้องกันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดและโรคชิคุนกุนย่า