ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗