คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันควงคำ หมู่ที่ ๖ ซอย ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566

|

https://process3.gprocurement.go.th/EGPRestService/secureds/ReceiveMail?uid=Y29tbWl0UGluPTM1MDEyMDA2NDczNDMmcHJvamVjdElkPTY2MDM3MzIwNjI1JnRlbXBsYXRlVHlwZT1DMSZib2FyZENvbW1pdElkPTA4JmZsYWdCYWxsPTEmY29tbWl0TmFtZT20x6eo0bm3w+wty8HX6Lmo0bm3w+zKwSZ0aXRsZUhUTUw94MPX6M2nIKHSw+G16Ke10emnpLPQocPDwaHSw7XDx6jD0bq+0cq02CAg4cXQvNnppMe6pNjBp9K5IMrTy8PRuqHSw6jp0qfipMOnodLDoejNysPp0qe2ubmkzbmhw9W14MrD1MHgy8XnoSC66dK5ytG5pMenpNMgy8HZ6LfV6CD2IKvNwiDxILvVp7q7w9DB0rMg8vX29iAo4KfUucrQysEpIOK0wsfUuNXgqb7S0OCo0tCopw==