คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  โดยให้มีผู้แทนจากภาคประชาชน ๒ คน ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนิติกรหรือพนักงานส่วนตำบล ๒ คน ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคลดังนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ตามเอกสารแนบท้าย