คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข CM และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง CG ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลท่าวังพร้าว

|