งานตรวจ ITA2565

|
ข้อประเด็นการประเมินURLคำอธิบาย
O1โครงสร้าง1.https://www.tawangphrao.go.th/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/
5.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87/
6.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/
7.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
8.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad/
1.เว็บหลัก 2.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 3.โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 1 แสดงเว็บหลักของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ท่าวังพร้าว และงานหลักของแต่ละกอง/สำนัก
1.เว็บหลัก 2.โครงสร้างบุคลากร 3.เมนูย่อยแต่ละกอง ( สำนักปลัด/ตรวจสอบภายใน/กองคลัง…)
ลิงค์ที่ 3 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและตำแหน่งต่าง ๆ ของบุคลากรสำนักปลัด
ลิงค์ที่ 4 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและตำแหน่งต่าง ๆ ของบุคลากรกองคลัง
ลิงค์ที่ 5 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและตำแหน่งต่าง ๆ ของบุคลากรกองช่าง
ลิงค์ที่ 6 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและตำแหน่งต่าง ๆ ของบุคลากรกองการศึกษา
ลิงค์ที่ 7 แสดงโครงสร้างผู้บริหาร
ลิงค์ที่ 8 แสดงโครงสร้างฝ่ายการเมือง ( ฝ่ายสภา )
O2ข้อมูลผู้บริหาร1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
1.เว็บหลัก 2.โครงสร้างบุคลากร 3. คณะผู้บริหาร
ลิงค์ที่ 1 แสดงข้อมูลผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารของอบต.ประกอบไปด้วย นายกอบต. /รองนายกอบต. จำนวน 2 ท่าน และเลขานุการนายกฯ
1.เว็บหลัก 2.โครงสร้างบุคลากร 3. ผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)
ลิงค์ที่ 2 แสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
O3อำนาจหน้าที่https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1/1.หน้าเว็บหลัก 2. โครงสรร้างและอำนาจหน้าที่ 3.หน้าที่ และ อำนาจตามกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 1 เป็นหน้าเว็บหลักแสดงเอกสารหน้าที่และอำนาจของอบต. ตามพ.ร.บ.สภาตำบลฯ และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน1.https://www.tawangphrao.go.th/
2.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2565/
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2561-2565-1.pdf
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2561-2565.pdf
1.หน้าเว็บหลัก 2.เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ( แถบซ้ายมือ ) 3.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ลิงค์ที่ 1 เป็นหน้าเว็บหลัก เมื่อเลื่อนเมาส์ลงไปกลางเว็บไซต์จะพบ เมนู “แผนพัฒนาท้องถิ่น” อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อคลิกไปแล้วจะพบลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 2 และ 3 เป็นเว็บหลักซึ่งเป็นแหล่งแสดงข้อมูลของไฟล์เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 4 เป็นตัวเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ส่วนที่ 1 (บทนำ) ในรูปแบบไฟล์. pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1 – 3
ลิงค์ที่ 5 เป็นรายละเอียดบัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆของปี 2561 – 2565 ในรูปแบบไฟล์.pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1-3 ซึ่งมีรายละเอียดบัญชีข้อมูลแผนแยกตามยุทธศาสตร์ ที่แสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของแผนฯปี 2561 – 2565
ทั้งนี้หากประชาชนสนใจอยากทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ แยกรายยุทธศาสตร์ ก็สามารถดูได้เพราะมีการแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลค่ะ ในลิงค์ที่ 3 ค่ะทธศาสตร์ต่าง ๆของปี 2561 – 2565 ในรูปแบบไฟล์.pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1-3 ซึ่งมีรายละเอียดบัญชีข้อมูลแผนแยกตามยุทธศาสตร์ ที่แสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของแผนฯปี 2561 – 2565
ทั้งนี้หากประชาชนสนใจอยากทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ แยกรายยุทธศาสตร์ ก็สามารถดูได้เพราะมีการแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลค่ะ ในลิงค์ที่ 3 ค่ะ
O5ข้อมูลการติดต่อ1.https://www.tawangphrao.go.th/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
ลิงค์ที่ 1 เป็นหน้าเว็บไซต์หลัก
ลิงค์ที่ 2 เป็นข้อมูลติดต่อ อบต.ท่าวังพร้าว ที่แสดงข้อมูล ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ สามารถคลิกผ่านเมนูด้านบน ชื่อเมนู “ติดต่อเรา”
ลิงค์ที่ 3เป็นลิงค์แสดงแผนที่ตั้งของของหน่วยงาน และข้อมูลต่าง ๆ คือ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถคลิกผ่านจากเมนูด้านบน ชื่อเมนู “แผนที่การเดินทาง” ที่ปักหมุดสถานที่ตั้งของอบต.ท่าวังพร้าวไว้เพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%b5/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A-%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%87%E0%B8%A7-%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%89-.pdf
1.เว็บหลัก 2.เมนูข้อบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( ด้านซ้ายมือ ) 3.เมนูย่อยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ลิงค์ที่ 1 แสดงเว็บไซต์หลักที่เป็นแหล่งที่อยู่ของเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์รายการ รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ลิงค์ที่ 3-5 เป็นตัวอย่างที่ผู้รับตรวจได้แนบลิงค์ไฟล์เอกสาร รูปแบบ . pdf ที่เป็นข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้ตรวจหรือประชาชนสนใจสามารถคลิกเข้าดูรายละเอียด หรือดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากลิงค์เว็บไซต์หลักที่ 1 และ 2 ค่ะ
O7ข่าวประชาสัมพันธ์1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a/
3.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/
5.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%88/
6.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.ข่าวสารต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าวเรื่องต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักของข่าวประชาสัมพันธ์ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 เป็นตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 3 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 4 เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่อบต.ท่าวังพร้าว ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 5 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักของข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 6 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักของข่าวประกาศ หนังสือราชการต่าง ๆ
ทั้งหมดที่แนบ URL เป็นที่อยู่เว็บไซต์หลักและตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าว ที่เป็นข้อมูลข่าวสารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่ะ
O8Q&Ahttps://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a-webboard-q-a/1.เว็บหลัก 2.เมนูกระดานถาม-ตอบ (WEBBOARD-Q&A)
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลัก กระดานถามตอบ ( Web board) ของอบต.ท่าวังพร้าว แสดงข้อมูลกระทู้ กระดานถามตอบ เรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถสอบถามอบต.ท่าวังพร้าวผ่านระบบออนไลน์ แยกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ตรวจสามารถตรวจสอบกระทู้ต่าง ๆ ที่มีผู้สอบถามทางเว็บบอร์ดอบต.ท่าวังพร้าวได้ค่ะ
O9Social Network1.https://www.tawangphrao.go.th/
2.https://www.facebook.com/tawangprow/
1.เว็บหลัก 2. ช่องทางติดต่ออบต.ท่าวังพร้าว ผ่าน social network นั้นจะปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ตามลิงค์ที่ 1 เมื่อเลื่อนลงมาตรงกลางของเว็บไซต์ด้านขวามือจะพบ แถบเมนู facebook fanpage ซึ่งปรากฏหน้าเฟสบุคของ อบต.ท่าวังพร้าวที่สามารถคลิกผ่านช่องทางดังกล่าวได้
ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์ เฟสบุคแฟนเพจของ อบต.ท่าวังพร้าว ที่คลิกผ่านได้จากหน้าเว็บไซค์หลัก
และเมื่อเลื่อนลงไปด้านล่างของเว็บไซต์จะปรากฏ QR CODE ของไลน์อบต.ท่าวังพร้าว ที่สามารถสแกนได้ค่ะ
O10แผนดำเนินงานประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2565.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-7.pdf
1.เว็บหลัก 2.เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ซ้ายมือ ของเว็บไซต์ ) 3.เมนูย่อยแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักแสดงข้อมูลแผนต่าง ๆ ผ่านเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์แสดงข้อมูลแหล่งที่อยู่ของเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ลิงค์ที่ 3 เป็นเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนที่หนึ่ง รูปแบบไฟล์ .pdf ที่คลิกดูข้อมูลจากลิงค์ที่ 2 ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะอยู่ในหน้าที่ 5 เป็นต้นไป
ลิงค์ที่ 4 เป็นเอกสารรูปแบบไฟล์ . pdf ซึ่งแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ และระยะเวลาในการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยสามารถเชื่อมผ่านจากลิงค์เว็บไซต์หลัก หรือลิงค์ที่ 2 ค่ะ
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99/
2.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B565.pdf
1.เว็บหลัก 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3. รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักที่อยู่เอกสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าไฟล์เอกสารรายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่แสดงความก้าวหน้าของโครงการ และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3-3/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
1.เว็บหลัก 2.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์แสดงเว็บไซต์หลักซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์แสดงแหล่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 3 เป็นลิงค์เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของอบต.ท่าวังพร้าว ในรูปแบบไฟล์. pdf โดยมีราละเอียดผลการดำเนินงานของอบต.ท่าวังพร้าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา , อยู่มนหน้าที่ 7 , หน้าที่ 20 – 24 แสดงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งระบุข้อมูลโครงการ / งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม /หน่วยงานที่รับผิดชอบ /วัตถุประสงค์ / ผลผลิต , หน้าที่ 25 แสดง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปี 2564 แยกตามยุทธศาสตร์ , หน้าที่ 26 แสดงผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย ค่ะ
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
1.เว็บหลัก 2.แถบเมนูมาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน (ฝั่งซ้ายมือของเว็บ) 3.หน้าเว็บคู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์แสดงเว็บไซต์หลัก ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์แสดงแหล่งข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานของตำแหน่งนิติกร
ลิงค์ที่ 3 เป็นตัวอย่างคู่มือการดำเนินงานรวบรวมพยานหลักฐานฯ ของตำแหน่งงานนิติกร ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่สามารถคลิกผ่านจากลิงค์ ที่ 2
ลิงค์ที่ 4 เป็นตัวอย่างคู่มือการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติทั่วไป ในรูปแแบไฟล์ .pdf ที่สามารถคลิกผ่านจากลิงค์ที่ 2
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa-2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84/
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa/
5.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a/
6.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-21-1.pdf
1.เว็บหลัก 2.แถบเมนูคู่มือประชาชน (ฝั่งซ้ายมือของเว็บ) 3.หน้าเว็บคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกอง/สำนักต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักแสดงข้อมูลคู่มือประชาชน หรือคู่มือการให้บริการต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์คู่มือการติดต่อราชการงานสวัสดิการสังคม
ลิงค์ที่ 3 เป็นลิงค์คู่มือการติดต่อราชการกองคลัง
ลิงค์ที่ 4 เป็นลิงค์คู่มือการติดต่องานสาธารณสุข
ลิงค์ที่ 5 เป็นลิงค์คู่มือการติดต่องานกองช่าง
ลิงค์ที่ 6 เป็นลิงค์แสดงตัวอย่างคู่มือประชาชน หรือคู่มือติดต่อราชการการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการติดต่อ การจัดเตรียมเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ ในรูปแบบไฟล์.pdf
ซึ่งหากผู้ตรวจหรือประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหรือดูเอกสารคู่มือต่าง ๆ ได้จากลิงค์ที่ 1 ค่ะ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%87-2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A365-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A.pdf
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.หัวข้อสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าวังพร้าว รวมถึงข้อมูลสถิติการให้บริการต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์ข้อมูลสถิติการให้บริการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ท่าวังพร้าว แยกตามรายภารกิจ และแบบรวมภารกิจ
ลิงค์ที่ 3 เป็นตัวอย่างไฟล์เอกสาร ข้อมูลสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน ของอบต.ท่าวังพร้าว รูปแบบไฟล์ .pdf แบบรวมสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1 และ 2
ลิงค์ที่ 4 เป็นตัวอย่างไฟล์เอกสาร ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่สามารถ เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1 และ 2
หากผู้ตรวจต้องการทราบสถิติการให้บริการต่าง ๆ ตามภารกิจ สามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ที่ 2 ค่ะ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/11/45.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
1.หน้าเว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.หัวข้อรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักแสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์แหล่งที่อยู่ไฟล์เอกสารรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลิงค์ที่ 3 เป็นลิงค์แสดงไฟล์เอกสารรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ของอบต.ท่าวังพร้าว รูปแบบไฟล์ . pdf ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2 โดยรายละเอียดผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 3 เป็นต้นไปค่ะ
O17E-Service1.https://www.tawangphrao.go.th/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-e-service/
ลิงค์ที่ 1 เป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ อบต.ท่าวังพร้าว ซึ่งเมื่อเลื่อนลงไปหน้าเว็บไซต์หลัก บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ จะมีแถบเมนู e-service ที่ผู้รับบริการสามารถเขียนคำร้อง หรือขอรับบริการต่าง ๆ โดยสามารถแนบไฟล์เอกสารหรือรูปถ่ายและกดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่อบต. ท่าวังพร้าวค่ะ
ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์ แบบฟอร์ม คำขอรับบริการ E-service ที่ผู้ขอรับริการสามารถเข้ากรอกข้อมูลและกดส่งให้เจ้าหน้าที่ได้โดยคลิกผ่านเมนู e-service ที่หน้าเว็บไซต์หลัก (ลิงค์ที่ 1 ค่ะ)
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/12/2.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/12/3.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
1.เว็บหลัก 2. เมนูงบประมาณรายจ่าประจำปี ( ฝั่งซ้ายของเว็บไซต์) 3.หัวข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์แสดงหน้าเว็บไซต์หลักของอบต.ท่าวังพร้าว ที่เป็นแหล่งที่อยู่ของเอกสาร แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์หลักที่เป็นแหล่งข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปี 2565
ลิงค์ที่ 3 แสดงไฟล์ข้อมูลเอกสารรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ . pdf ที่สามารถเชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 4 แสดงไฟล์ข้อมูลเอกสาร รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของอบต.ท่าวังพร้าว ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
O19รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%88/
2.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
1.เว็บหลัก 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บที่อยู่เอกสารรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 รอบ 6 เดือน
ลิงค์ที่ 2 แสดงเอกสารรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่เื่อมต่อจากลิงค์ที่ 1
O20รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี1https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3-2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564.pdf
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ลิงค์ที่ 1 แสเงหน้าเว็บหลักข่าวประชาสัมพันธ์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการใช้จ่างบประมาณประจำปี
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ลิงค์ที่ 3 แสดงเอกสารรางานผลการใ้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มีรายละเอียดผลการใช้จ่างบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในรูปแบบไฟล์ . pdf
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ( หน้าเว็บฝั่งซ้าย ) 3.หัวข้อแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 1 แสดงเว็บไซต์หลักของ อบต.ท่าวังพร้าว ที่แสดงแหล่งข้อมูลเอกสารแผนการจัดหาพัสดุของบอต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 2 แสดงแหล่งข้อมูลไฟล์เอกสารแผนการจัดหาพัสดุทั้งหมด และแผนการจัดหาพัสดุแยกเป็นรายหน่วยงาน
ลิงค์ที่ 3 – 4 แสดงตัวอย่างเอกสารแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบไฟล์ . pdf ซึ่งระบุ ชื่อโครงการหรือรายการที่ต้องการจัดหา ช่วงเวลาที่จะต้องดำเนินการจัดหา รายการ งบประมาณ และวิธีการจัดหา ของอบต.ท่าวังพร้าว
O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%88/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-e-gp-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88/
3.http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65037287655&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7-7/
5.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84-2/
6.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80-3/
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่ประกาศสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง (กลางเว็บไซต์)
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ท่าวังพร้าว
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่ประกาศ จาก ระบบ E-GP ของ กรมบัญชีกลาง (อบต.ท่าวังพร้าว จ.เชียงใหม่)
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ท่าวังพร้าว จากระบบE-GP เชื่อมจากเว็บไซต์หลัก
ลิงค์ที่ 3-6 ตัวอย่างรายละเอียดประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่เชื่อมผ่านได้จากลิงค์ที่ 1-2 หน้าเว็บหลัก
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%88/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2-3/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.%E0%B8%95%E0%B8%8464.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3..pdf
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/10012022101445.pdf
6.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/02/02022022113445.pdf
7.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B265.pdf
8.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/04/07042022111649-1.pdf
1.เว็บหลัก 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( สขร.1)
ลิงค์ที่ 1 เป็นหน้าเว็บหลัก แสดงที่อยู่ของเอกสารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ลิงค์ที่ 2 เป็นหน้าเว็บแสดงแหล่งข้อมูลเอกสารรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน ( สข.ร. ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 )
ลิงค์ที่ 3-8 เป็นรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่เชื่อมผ่านจากแหล่งข้อมูล ลิงค์ที่ 2 ซึ่งมีข้อมูลงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา ตามแบบ สขร.1
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88-2/
2.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32564.pdf
1.เว็บหลัก 2.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3.หัวข้อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักที่อยู่เอกสารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลิงค์ที่ 2 เอกสารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่สามารถเชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1 รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณ ปรากฏในหน้าที่ 1 – 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอยู่ในหน้าที่ 4
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e/
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-64-66.pdf
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A364-66.pdf
6.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B22565.pdf
7.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565.pdf
8.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2565.pdf
9.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
10.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A565.pdf
11.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81.%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
1.เว็บหลัก 2.เมนูระบบงานบริหาร งานบุคคล (แถบเมนูซ้ายมือ)
ลิงค์ที่ 1 แสดงเว็บไซต์หลักที่เป็นแหล่งข้อมูล ระบบการบริหารงานบุคคลของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 แสดงข้อมูลนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลิงค์ที่ 3 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมดของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 4 นโยบายกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของอบต.ท่าวังพร้าว ระยะ 3 ปี ที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ในรูปแบบไฟล์ .PDF ซึ่งนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงไว้ในหน้าที่ 7-9 ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 3
ลิงค์ที่ 5 แสดงแผนพัฒนาบุคลากรของอบต.ท่าวังพร้าว ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 3
ลิงค์ที่ 6 แสดงประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้ริหารคนปัจจุบัน ที่ยังคงบังคับใช้อยู่ ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 3
ลิงค์ที่ 7 แสดงแผนการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 3
ลิงค์ที่ 8 แสดงแผนการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย ประจำปี 2565 ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 3
ลิงค์ที่ 9 แสดงแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประจำปี 2564 – 2566 ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 10 แสดงหลักเกณฑ์ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 11 แสดงหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่สามารถเชื่อมผ่านข้อมูลได้จากหน้าเว็บ ลิงค์ที่ 2
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ที่ 2 ค่ะ
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
1.เว็บหลัก 2. ข่าวกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์ที่ 1 แสดงผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ข้อที่ 7
ลิงค์ที่ 2 แสดงผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ข้อที่ 7
ลิงค์ที่ 3 แสดงผลการดำเนินการบริหารงานบุคคลในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่อบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 4 แสดงผลการดำเนินการบริหารงานบุคคลในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่อบต.ท่าวังพร้าว
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e-2/
2.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A364-66.pdf
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A565.pdf
6.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A72565.pdf
1.เว็บหลัก 2.เมนูระบบงานบริหารงานบุคคล 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักที่อยู่ของเอกสารหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลิงค์ที่ 2 แสดงไฟล์เอกสาร หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แสดงไว้ในหมวดที่ 4 หน้าที่ 4 ในรูปแบบไฟล์ .pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1
ลิงค์ที่ 3 แสดงไฟล์เอกสาร หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แสดงไว้ในหมวดที่ 5 หน้าที่ 5 ในรูปแบบไฟล์ .pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1
ลิงค์ที่ 4 แสดงเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 ในรูปแบบไฟล์ . pdf ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1
ลิงค์ที่ 5 แสดงหลักเกณฑ์ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ในรูปแบบไฟล์ .pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1
ลิงค์ที่ 6 แสดงหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการให้คุณให้โทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1-3/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564-1.pdf
1.เว็บหลัก 2.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3.หัวข้อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564
ลิงค์ที่ 1 แสดงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่เป็นแหล่งที่อยู่ของข้อมูลรายงานต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 2 แสดงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564
ลิงค์ที่ 3 แสดงรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบไฟล์. PDF โดย รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ และผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแบบรายงานดังกล่าว
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9564.pdf
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่ประกาศ หนังสือราชการ ต่าง ๆ 2.หัวข้อผังขั้นตอนวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือ หัวข้อแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลักซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของเอกสาร
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์เอกสาร ผังขั้นตอนวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ลิงค์ที่ 3 แสดงเอกสารผังขั้นตอนวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่แสดงวิธีการที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ รายละเอียดขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขและแจ้งผลการดำเนินการ สามารถเชื่อมผ่านได้จากลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 4 แสดงหน้าเว็บเอกสารแนวทางแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลิงค์ที่ 5 แสดงเอกสารแนวทางแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในรูปแบบไฟล์ .PDF สามารถเชื่อมผ่านได้จากลิงค์ที่ 4
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.https://www.tawangphrao.go.th/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b8/
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หลักหน่วยงาน โดยช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของ อบต.ท่าวังพร้าว ปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเมื่อเลื่อนเมาส์ลงมาตรงส่วนกลางเว็บไซต์ ด้านซ้ายมือ จะปรากฏแถบเมนูที่มีชื่อว่า ” ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” เมื่อคลิกเมาส์เข้าเมนูดังกล่าวไปแล้ว จะมีแบบฟอร์มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่สามปิดเป็นความลับและสามารถกดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องโดยตรง
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าแบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (อบต.ท่าวังพร้าว จ.เชียงใหม่)
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9565.pdf
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.หัวข้อสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บที่เป็นแหล่งข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลิงค์ที่ 3 แสดงไฟล์เอกสารข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในรูปแบบไฟล์. pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1 – 2
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a-webboard-q-a/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a-webboard-q-a/
3.https://www.tawangphrao.go.th/
1.เว็บหลัก 2.แถบเมนูกระดาน ถาม – ตอบ (Webboard Q & A)
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ กระดานถามตอบหรือเว็บบอร์ด ซึ่งประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านกระดานถาม-ตอบ โดยการสร้างกระทู้สอบถามผ่านทางเว็บไซต์ ได้ อยู่หน้าเว็บหลัก ใต้ส่วนหัวของเว็บไซต์ ชื่อเมนู “กระดานถาม-ตอบ (WEBBOARD Q&A)
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์กระดานถาม-ตอบ ที่สามารถตั้งกระทู้ หรือเข้าไปแสดงความคิดเห็นตามกระทู้ต่าง ๆ ได้
ลิงค์ที่ 3 แสดงหน้าเว็บหลักหน้าแรกของอบต.ท่าวังพร้าว ที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน chat head (facebook messenger) ที่อยู่มุมซ้ายมือของหน้าจอ ( ซ้ายมือมุมล่างของเว็บไซต์)
และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook fanpage ซึ่งแสดงอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ สามารถคลิกเข้าจากเว็บไซต์ของอบต.ท่าวังพร้าวได้ โดยตรงจากลิงค์หลักตาม URL ลิงค์ที่ 3
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1.https://www.tawangphrao.go.th/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81-4/
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81-2/
5.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81-5/
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ ข่าวกิจกรรม
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลักที่เป็นแหล่งข้อมูลประกาศ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่องการจัดการมูลฝอทั่วไป พ.ศ. 2565 ซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่างดังกล่าว
ลิงค์ที่ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค๋การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ลิงค์ที่ 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยมีตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนสมาชิกสภาอบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของอบต. ท่าวังพร้าว ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ กำหนด ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 5 แสดงการดำเนินการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
O34นโยบายไม่รับของขวัญ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-65.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81/
5.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%91%e0%b9%8c-%e0%b8%99/
6.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/
7.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8CNo-gift-1.pdf
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่ประกาศ หนังสือราชการ ต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักของอบต.ท่าวังพร้าว ที่เป็นแหล่งรวบรวมประกาศต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าที่อยู่เอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าวเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและนโยบาย “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )
ลิงค์ที่ 3 แสดงเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าวเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและนโยบาย “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่เชื่อมผ่านลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 4 แสดงนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลของหน่วยงาน
ลิงค์ที่ 5 แสดงนโยบายของผู้บริหารคนปัจจุบันและแสดงเจตนารมณ์ของบุคลากรของอบต.ท่าวังพร้าว ในการงดรับของขวัญของกำนัล
ลิงค์ที่ 6 แสดงที่อยู่ของเอกสารประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ของนายกคนปัจจุบัน
ลิงค์ที่ 7 แสดงไฟล์เอกสารประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ของนายกคนปัจจุบัน ในรูปแบบ . pdf ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 6
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%91%e0%b9%8c-%e0%b8%99/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8CNo-gift.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2/
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/02/Document_20220211_0003.pdf
1.เว็บหลัก 2.ข่าวกิจกรรม หรือ ประกาศ หนังสือราชการ ต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 1 แสดงกิจกรรมการประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และประกาศนโยบายงดรับของขวัญองกำนัล ต่อสภาอบต.ท่าวังพร้าว ในวันแถลงนโยบาย
ลิงค์ที่ 2 นายกอบต.ท่าวังพร้าว แสดงเจตนารมณ์ งดรับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
ลิงค์ที่ 3 แสดงการมอบนโยบายและมอบหน้าที่ในการดำเนินการการยกระดับความโปร่งใส พร้อมมอบนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ให้กับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าวังพร้าว เพื่อนำไปปฏิบัติ ในรูปแบบไฟล์ .pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 4 แสดงหน้าเว็บคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565 ที่มีนายกอบต.ท่าวังพร้าว เป็นประธานการดำเนินงาน ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของนายกอบต.ท่าวัวพร้าวที่จะส่งเสริมหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใส
ลิงค์ที่ 5 แสดงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565 ที่มีนายกอบต.ท่าวังพร้าว เป็นประธานการดำเนินงาน ในรูปแบบไฟล์ .pdf เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 4
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/Document_20220329_0001.pdf
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.หัวข้อรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 1 หน้าเว็บหลักแสดงข่าวสารต่าง ๆของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 หน้าเว็บแสดงรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
ลิงค์ที่ 3 แสดงเอกสารรายงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของอบต.ท่าวังพรา้ว ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/Document_20220330_0001.pdf
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ลิงค์ที่ 1 หน้าเว็บแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของอบต.ท่าวังพร้าว รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ลิงค์ที่ 2 หน้าเว็บแสดงรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของอบต.ท่าวังพรา้ว ประจำปี พ.ศ.2565
ลิงค์ที่ 3 แสดงเอกสารรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของอบต.ท่าวังพร้าว ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-17-%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2565-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80/
3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%97-4/
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์หรือ ข่าวกิจกรรม
ลิงค์ที่ 1 เป็นกิจกรรมการประชุมเพื่อมอบหมายหน้าในการยกระดับผลการประเมิน ITA 2565 และ แจ้งเวียนนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัล ให้กับเดจ้าหน้าที่ของอบต.ท่าวังพร้าว ทุกคน
ลิงค์ที่ 2 นายกอบต.ท่าวังพร้าว พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการของอต.ท่าวังพร้าว ร่วมกันประกาศเจตจำนงค์ในการป้องกันการทุจริต และมอบนโยบาย งดรับของขวัญและของกำนัล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ลิงค์ที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริตของอบต.ท่าวังพร้าว นำโดยนายกอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 4 กิจกรมการเน้นย้ำหารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5/
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-65.pdf
1.เว็บหลัก 2.เมนูแผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต 3.หัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ หัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 – 2565
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บหลัก แหล่งข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565
ลิงค์ที่ 3 แสดงไฟล์เอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 – 2565 ของอบต.ท่าวังพร้าว ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบไฟล์ . pdf ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 4 แสดงหน้าเว็บแหล่งข้อมูลเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.ท่าวังพร้าว จากระบบ E-PlanNACC
ลิงค์ที่ 5 แสดงไฟล์เอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.ท่าวังพร้าว จากระบบ E-PlanNACC ในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 4
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2-2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A65.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A65.pdf
1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.หัวข้อรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักข่าวประชาสัพันธ์ของอบต.ท่าวังพร้าว ที่เป็นแหล่งข้อมูลรายงานต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปี 2565
ลิงค์ที่ 3 แสดงรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ของอบต.ท่าวังพร้าว ในรูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งเป็นรายงานจากระบบ e-plannacc เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
ลิงค์ที่ 4 แสดงรายละเอียดผลการนำแผนไปปฏิบัติของอบต.ท่าวังพร้าว รอบ 6 เดือน ในรูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งเป็นรายงานจากระบบ e-plannacc เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2-2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/eplanacc64-12M..pdf
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3.หัวข้อรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บหลักแหล่งข้อมูลเอกสารรายงานต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าว
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด
ลิงค์ที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ของอบต.ท่าวังพร้าว รูปแบบไฟล์ เอกสาร .PDF โดยรายงานดังกล่าวระบุ ผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ อยู่ในหน้าที่ 5 ซึ่งสามารถเชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 2
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/Document_20220307_0002.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88/
5.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9AITA2565.pdf
1.เว็บหลัก 2.หมวดหมู่รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3.หัวข้อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ แหล่งรวบรวมรายงาน เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 และมาตรการยกระดับผลการประเมินประจำปี พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 3 แสดงเอกสารการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ITA 2564 ของอบต.ท่าวังพร้าว ที่แสดงการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงซึ่งอยู่ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 6 – 7 , ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ควรรักษาระดับไว้อยู่ในส่วนที่ 3 อยู่ในหน้าที่ 7 – 8 และมาตรการขับเคลื่อนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 อยู่ในส่วนที่ 4 หน้าที่ 9-11 ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่สามารถเชื่อมผ่านได้จากลิงค์ที่ 1-2 และมีการแจ้งเวียนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของอบต.ท่าวังพร้าวทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ปรากฏรายละเอียดในหน้าที่ 13
ลิงค์ที่ 4 แสดงแหล่งที่อยู่ของมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 5 แสดงไฟล์เอกสารมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของอบต.ท่าังพร้าว ในรูปแบบไฟล์ . pdf ซึ่งระบุมาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการ และการติดตามผล ในเอกสารดังกล่าว โดยสามารถเชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 4
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-17-%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2565-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/
2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2-3/
3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9AITA65.pdf
4.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/
5.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e/
1.เว็บหลัก 2.ข่าวกิจกรรม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ หนังสือราชการต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 1 แสดงภาพการประชุมมอบหมายหน้าที่และชี้แจงผลคะแนน ITA 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอบต.ท่าวังพร้าว เป็นการดำเนินการตามมาตรการยกระดับฯ ข้อที่ 1
ลิงค์ที่ 2 หน้าเว็บไซต์แสดงที่อยู่ของแหล่งข้อมูลเอกสารรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่ 3 เอกสารแสดงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf
ลิงค์ที่ 4 แสดงตัวอย่างการทำกิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ มาตรการที่ 3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ลิงค์ที่ 5 แสดงเอกสารคู่มือการลงเว็บไซต์ของอบต.ท่าวังพร้าว เป็นการดำเนินการตามมาตรการยกระดับฯข้อที่ 4 ในรูปแบบไฟล์ .PDF ที่เชื่อมผ่านจากลิงค์ที่ 1-3