ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

|

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้
๑. แจ้งด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  50120
๒. แจ้งผ่านตู้แสดงความคิดเห็น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  50120

๓. ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-025200
๔. ทางโทรสาร หมายเลข 053-025200
๕. ผ่านเว็บไซต์ http: www.tawangprow.go.th
๖. Facebook : อบต.ท่าวังพร้าว  www.facebook/tawangprow212

๗. Line : tawangprow212 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง