ทราบหรือไม่ครับ โดนยิง โดนแทง หรือโดนลูกหลงสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้

|

ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ซึ่งความผิดที่สามารถยื่นขอรับค่าตอบแทน ได้แก่

1.ความผิดที่เกี่ยวกับเพศ

2.ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

3.ทำให้แท้งลูก

4.ทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วย หรือคนชรา

ยื่นได้ที่….- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด- สถานีตำรวจทั่วประเทศ-

สายด่วน 1111 กด 77

ยื่นภายใน 1 ปีㆍผู้เสียหาย นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิดㆍจำเลย นับแต่วันที่ถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดว่าจำเลยไม่มีความผิด