ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี 2566

|