ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)