ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7

|