ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ถนนสบวางเชื่อมบ้านเตาไห จำนวน 2 ช่วง

|