ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.117-0067 สายทางบ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ถนนหนองงู-บ้านสันควงคำ ตำบลท่าวังพร้าว

|