ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ถนนหนองงู-บ้านสันควงคำ

|