ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 4 จุด ภายในตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

|