ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

                ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565 ประจำปี 2565

******************************************

                   ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว กำหนดนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  ในจันทร์ที่ 18  กรกฎาคม  2565 เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

                   เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม  การตรวจสอบ  การแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการประชุมได้ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                         ประกาศ  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

 

                                                                                                                           (นายนิกรณ์  แสงตุ้ย )

                                                                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว