ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  2565 ครั้งที่ 2/2565

————————————————–

               ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว กำหนดนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ในพุธที่ 12  มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

             เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม  การตรวจสอบ  การแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ        สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2565  ครั้งที่ 2/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการประชุมได้ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

                                  ประกาศ ณ วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2565

                                                                           (ลงชื่อ)   

                                                                                        (นายนิกรณ์  แสงตุ้ย)

                                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว