ภาพกิจกรรมการดำเนินการตามโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน โดยวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่อบต.ท่าวังพร้าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

|