มอบเกียรติบัตรยกย่องประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs (โครงการ หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก )

|
                        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำยบลท่าวังพร้าว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับประชาชนตำบลท่าวังพร้าว ทั้ง 4 หมู่บ้าน ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs (โครงการ หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ) ที่ได้ดำเนินการขอรับบริจาคกล่องนมจากประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลทำหลังคาให้กับผู้ยากไร้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมบริจาค ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ นายกฯจึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับประชาชนผู้สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ที่มียอดการบริจาคกล่องนมสูงสุดในระดับหมู่บ้าน จำนวน 16 รางวัล ได้แก่
หมู่ที่ 4 ระดับยอดเยี่ยม
1.นางสาวเพ็ชร ใจสิทธิ
หมู่ที่4 ระดับชมเชย
1.นายนิเวศน์ ถาสว่าง
2.นางทอง คำปุก
3.นายคำ ต๊อดแดง
หมู่ที่ 5 ระดับยอดเยี่ยม
1.นางแก้วพา อินต๊ะหล่อ
หมู่ที่5 ระดับชมเชย
1.นางสาวทองสุข อินต๊ะหล่อ
2.นายแก้ว สมใจคำ
3.นางสาวคำนวล แก้วหมู
หมู่ที่ 6 ระดับยอดเยี่ยม
1.นางพันธ์ พรหมปัญญา
หมู่ที่6 ระดับชมเชย
1.นายใจ๋ แก้วมีศรี
2.นายเดชศักดิ์ มากมูล
3.นางจันทร์ ทิสอน
หมู่ที่ 7 ระดับยอดเยี่ยม
1.นางสมจิตร ปัญญา
หมู่ที่7 ระดับชมเชย
1.นางเอ้ย เจริญ
2.นางหงษ์ กันทะปวน
3.นางลัดดา ถาบุรี