รับจ้างทำฉลากไม่ถูกกฎหมายอาจมีโทษ

|

ผู้ใดรับจ้างทำฉลากที่ไม่ถูภูต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า

โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

อ้างอิง : ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 54