รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้รับผลการประเมินในภาพรวมทุกเครื่องมือ เท่ากับ 93.18 ในระดับผ่านดี