สถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 )

|