สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( สขร.1)

|

          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ( สขร.1)  รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว