สรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันแล้วควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)

|

ดำเนินการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในเรื่องของการพ่นฆ่าเชื้อและอบรมการปฏิบัติตนเมื่อได้รับเชื้อชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)