องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงานการประเมิน ITA 2566 ณ ห้องประชุมอบต.ท่าวังพร้าว และ มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ ปลัดอบต.ทำหน้าที่จัดประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการยกระดับผลการประเมิน การจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูล  พร้อมมอบ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม