แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

กรุณา Scan QR Code

หรือ คลิ๊ก ลิงค์ ด้านล่าง

https://itas.nacc.go.th/go/iit/tt5qdx