โครงการทัศนศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565