โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

|

           เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินโครงการ รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ประชาชนหวงแหนและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม   การคัดแยกขยะ และการลดภาวะโลกร้อนโดยการงดใช้ถุงพลาสติก ในการจับจ่ายใช้สอย โดยวิทยากรจากเทศบาลตำบลหนองยวง  นางสาวณัฐาพร  ยะอานันต์