โครงการส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท(ดอนเมือง) จังหวัดปทุมธานี

|

           เมื่อวันที่  22-23   สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์  นายกองค์การบริหาส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท(ดอนเมือง) จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.เขต1)