โครงการอุ้ยสอนหลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

โครงการอุ้ยสอนหลาน ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โครงการอุ้ยสอนหลานเป็นโครงการทอดถ่ายความรู้ ด้านสมุนไพรให้แก่เด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในครอบครัว เพื่อผู้สูงอายุในครัวเรือน ลดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุและเด็ก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว