โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

วันที่ 20 สิงหาคม  2565 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 35  คน พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 40 คน