โครงการ ” ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อป้องกันการทุจริต”

|

                         เมื่อวันที่ 22 – 23  สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา  ธรรมพิงค์ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อป้องกันการทุจริต” จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต 1 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น