tawang212

โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3

        เมื่อวันที่ 25  เ

Read More »