ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่วข้อง และนายกอบต.ท่าวังพร้าว ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขานหมู่ 7 ต้นแหนน้อย สบวาง เพื่อป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยท่านนายกธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ทำกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต้านการทุจริต คอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 256

Read More »

การประชุมวางแผนร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหารือแนวทางในการอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

Read More »

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 256

Read More »