ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการดำเนินการตามโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน โดยวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่อบต.ท่าวังพร้าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงานการประเมิน ITA 2566 ณ ห้องประชุมอบต.ท่าวังพร้าว และ มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

Read More »