ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงานการประเมิน ITA 2567 ณ ห้องประชุมอบต.ท่าวังพร้าว และ มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More »