ประกาศ หนังสือราชการ ต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA)

Read More »