ประกาศ หนังสือราชการ ต่าง ๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

Read More »