ประกาศ หนังสือราชการ ต่าง ๆ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๒๘๑ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๔เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-19)

Read More »

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ว 321

หนังสือเวียนดังกล่าวข้างต

Read More »