แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Read More »