การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

|

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว นำโดย นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1-7 ต.ท่าวังพร้าว และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ออกสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนหมู่ที่ 4-7 โดยวิธีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรวมพื้นที่หมู่ที่ 1-3 ต.ท่าวังพร้าว ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง มารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยมีประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม แยกเป็นหมู่ที่ 4 จำนวน 71 คน หมู่ที่ 5 จำนวน 84 คน หมู่ที่ 6 จำนวน 71 คน หมู่ที่ 7 จำนวน 112 คน โดยประชาชนร้อยละ 95 เห็นด้วยที่จะรับหมู่ที่ 1-3 ต.ท่าวังพร้าว มารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ดำเนินการประสานกับเทศบาตำบลบ้านกลาง เพื่อดำเนินการสำรวจเจตนารมณ์ในพื้นที่ของเทศบาลบ้านกลาง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 5 เกี่ยวกับการรวม การรับรวมละแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 6 การจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านกลางต่อไป