การจัดประชุมชี้แจงผลการประเมินความโปรงใส (ITA) และมอบนโยบายป้องกันการทุจริต

|

การจัดประชุมชี้แจงผลการประเมินความโปรงใส
ITA 2563 และมอบโนโยบายป้องกันการทุจริต พร้อมมอบนโยบายและมาตรการเพื่อ ยกระดับผลการประเมินความโปร่งใส ITA 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดประชุมแจ้งผลการประเมินความโปร่งใสฯ ITA2563 ชี้แจงมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและมอบนโยบายป้องกันการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ท่ี่ผ่านมา