การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แบบR1-R4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|