การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/12/2563)

โดยนายกอบต.ท่าวังพร้าว สมาชิกสภาอบต.ท่าวังพร้าว และพนักงาน เจ้าหน้าที่