การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/12/2563)

|

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีการประกาศเจตจำนงในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยนายกอบต.ท่าวังพร้าว สมาชิกสภาอบต.ท่าวังพร้าว และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าวังพร้าว