การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565

|

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอบต.ท่าวังพร้าว คณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ท่าวังพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามคำสั่ง อบต.ท่าวังพร้าว ที่ 15/2565 ประกอบไปด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนผู้นำชุมน และตัวแทนภาคประชาชนที่มีส่วนได้เสียในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เข้าร่วมเป็นตัวแทนระดมความคิด กำหนดค่าธรรมเนียมให้เกิดความเหมาะสม และร่วมยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพื่อเสนอต่อสภาอบต.ท่าวังพร้าวต่อไป