การประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินองรัฐ

|

            เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2565  นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์ นายกอบต.ท่าวังพร้าว ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช  สุริะมล   รองนายกฯ , นายพิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการกองช่าง และ นางสาวนิตยา  ธรรมพิงค์ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom   ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง  เพื่อพิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน