การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA)

|

            เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2565  คณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ         อบต.ท่าวังพร้าว (ITA2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสภา  โดยคณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ประเด็นที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับผลการประเมินไว้เพื่อจัดทำมาตราการยกระดับผลการประเมินในปี 2565  ให้ได้คะแนนในระดับดียิ่ง ๆ ขึ้นไป