การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าวังพร้าว

|

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าวังพร้าว ประกอบไปด้วย ตัวแทนประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประเมินผลการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของอบต.ท่าวังพร้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา